Statut

STATUT

POMORSKO-KUJAWSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

(tekst jednolity)

 

               Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, zwana w dalszej treści niniejszego statutu Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z budownictwem. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 

1.Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentująca interesy  przedsiębiorstw budowlanych regionu pomorsko-kujawskiego, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem , usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów
w celu ich późniejszej odsprzedaży lub wynajmu.

2.Izba działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Izba realizuje swoje cele na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, w formie przedstawicielstw krajowych  i zagranicznych.

 

§ 3

 

1.Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz. Izba używa pieczęci z napisem

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa.

2.Izba posiada sztandar nadany uchwałą Rady Izby z dnia 25 września

2001r.

§ 4

 

Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swej działalności może współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby.

 

§ 5

 

Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych  o celach zbieżnych z celami Izby.

 

Cele i zadania Izby.

 

§ 6

 

Izba realizuje następujące cele:

1.Udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom skupionym w Izbie w rozwiązywaniu
ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych.

2.Opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej obowiązujących w budownictwie
i dziedzinach z nim związanych.

3.Strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych w budownictwie i przestrzeganie prawa.

4.Opracowywanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie odpowiednich organów do prac nad tworzeniem prawa i opiniowanie otrzymanych projektów aktów legislacyjnych.

5.Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi.

6.Zbieranie, upowszechnianie i przekazywanie zainteresowanym informacji o stanie rozwoju regionu.

7.Prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej, oświatowej, służącej integracji środowiska.

8.Współudział w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji.

9.Konsolidacja Członków Izby dla realizacji dużych zadań gospodarczych.

 

§ 7

 

Swoje cele Izba realizuje podejmując działalność służącą realizacji zadań Izby poprzez:

1.Pracę organów izby i powołanych przez nie komisji mających na celu opracowanie odpowiednich materiałów do działania.

2.Występowanie do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków Izby.

3.Prowadzenie działalności wydawniczej i wydawanie biuletynów stałych, wydawnictw jednorazowych, materiałów naukowych i popularnonaukowych.

4.Prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, kursów, konferencji, kontaktów
z uczelniami i szkołami zawodowymi.

5.Delegowanie swoich przedstawicieli do prac w ciałach państwowych i samorządowych zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej i budownictwa.

6.Prowadzenie stałego sądu polubownego.

7.Ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, organizowanie
i prowadzenie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych, organizowanie udziału swoich członków w takich działaniach.

8.Organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego.

9.Prowadzenie klubu dla członków i pracowników członków Izby.

10.Organizowanie wycieczek, rajdów, imprez kulturalnych, bali, itp.

11.Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki.

12.Współpracę z Izbami w kraju i za granicą, również z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej.

13.Prowadzenie działalności gospodarczej w każdej formie dopuszczalnej przez prawo.

 

 

               Członkostwo Izby

 

§ 8

 

Członkiem Izby może zostać każdy podmiot zajmujący się jako podstawową działalnością opisaną w § 2, który zobowiązuje się do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami postępowania sumiennego kupca. Członkiem Izby można zostać na zasadzie członka zbiorowego, o ile będą spełnione wymogi niniejszego statutu.

 

§ 9

 

Członkostwo Izby nabywa się poprzez złożenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków na podstawie Uchwały Zarządu Izby, który podejmując uchwałę o przyjęciu w poczet członków, bada czy działalność gospodarcza kandydata mieści się w dyspozycji § 2. Zarząd Izby odmawia przyjęcia w poczet członków, jeżeli dotychczasowa działalność kandydata była sprzeczna z zasadami przyjętymi przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Izby, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby w terminie 21 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Prawa i obowiązki członków.

 

§ 10

 

Członkowie Izby maja prawo do:

1.Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby oraz jej Organów.

2.Uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z jej doradztwa, urządzeń i pomocy.

3.Korzystania z biernego prawa wyborczego (odpowiednio umocowani przedstawiciele członków Izby ).

4.Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby i korzystania z czynnego prawa wyborczego.

5.Powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie i innych materiałach
i oświadczeniach.

6.Otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach.

 

§ 11

 

Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach,
w tym i innych Izbach gospodarczych, o ile ich założenia i działalność nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

 

§ 12

 

Członkowie Izby mają następujące obowiązki:

1.Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2.Aktywnego uczestniczenia w pracach Izby.

3.Postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami etycznymi przyjętymi przez Izbę.

4.Przestrzeganie uchwał i postanowień organów Izby.

5.Udzielanie Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących jej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów Izby.

6.Wpłacania wpisowego w chwili przystąpienia do Izby oraz terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Izby na podstawie uchwał jej organów.

7.Preferowania członków Izby podczas procedury wyboru kontrahenta w sytuacji równorzędności złożonych ofert.

§ 13

 

1.Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1.Rezygnacji członka Izby spowodowanej: upadłością, zawieszeniem, likwidacją lub zmianą profilu działalności gospodarczej w taki sposób, że prowadzona przez dany podmiot podstawowa działalność nie mieści się w zakresie opisanym w § 2.

2.Wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Izby i uchwał Organów Izby.

3.Śmierci przedsiębiorcy - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

4.Rezygnacji samoistnej z członkostwa w Izbie.

 

2.Ustanie członkostwa w sytuacji opisanej w ust.1 pkt 1 i 4 następuje po  upływie trzech

miesięcy liczonych od końca kwartału w którym złożona została rezygnacja.

 

3.W przypadku zaistnienia przejściowych trudności ekonomicznych, członek Izby może wnosić o zawieszenie go w obowiązkach i prawach członkowskich określonych w § 10 pkt 1 i 3  na okres nie przekraczający 6 miesięcy, pod warunkiem nie zalegania ze świadczeniami wobec Izby. Ostateczną decyzję o zawieszeniu i przywróceniu praw członkowskich podejmuje Zarząd Izby.

§ 14

 

Uchwałę w sprawie wymienionej w § 13 ust.1 pkt 2 podejmuje Rada Izby na wniosek Zarządu Izby, przesyłając niezwłocznie swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi listem poleconym.

 

§ 15

 

Od uchwały, o której mowa w § 14, członkowi Izby służy prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia, które może przywrócić członkostwo w Izbie. Odwołanie składa się na piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uchwały Rady wraz z uzasadnieniem. Rada Izby przedkłada informację o przyczynach wykluczenia z Izby Walnemu Zgromadzeniu.

 

Organy Izby.

 

§ 16

 

1.Organami Izby są:

1.1.Walne Zgromadzenie Izby.

1.2.Rada Izby.

1.3.Zarząd Izby.

1.4.Komisja Rewizyjna.

2.W skład organów Izby, poza Zarządem Izby, mogą wchodzić wyłącznie, odpowiednio umocowani przedstawiciele członków Izby.

 

3.Organy Izby podejmują uchwały w głosowaniu jawnym. Wybór Rady Izby dokonywany jest
w głosowaniu tajnym. Na żądanie przynajmniej jednego członka organu Izby należy przeprowadzić głosowanie tajne w każdej sprawie.

 

Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 17

 

1. Walne Zgromadzenie Izby może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest corocznie przez Zarząd Izby za zgodą    

    Rady Izby lub na jej żądanie.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd Izby na żądanie   

  Rady Izby lub co najmniej 1/5 liczby członków Izby i odbywa się najpóźniej w terminie  

   dwóch miesięcy od dnia złożenia tego żądania.

4. Rada Izby może zwołać Walne Zgromadzenie Izby, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie

   miesiąca od dnia złożenia żądania jego zwołania.

5. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub są reprezentowani

    przez swoich przedstawicieli.

6.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

    najmniej połowy plus jeden liczby członków Izby.

7. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ustępie 6 wyznacza się drugi termin (30

   minut), w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym

   Zgromadzeniu Członków Izby”.

 

§ 18

 

Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się zawiadamiając członków Izby o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem.

 

 

§ 19

 

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby. Do jego kompetencji należy każda sprawa, którą obejmuje swoim postanowieniem, a w szczególności kompetencjami obligatoryjnymi są:

1.Uchwalanie statutu oraz dokonywanie jego zmian.

2.Podejmowanie uchwał w sprawach kierunków rozwoju Izby, stanowiska Izby
w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków.

 

3.Powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby oraz zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały wyboru Przewodniczącego Rady Izby dokonanego przez Radę Izby.

4.Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Izby i Sądu Polubownego.

5.Zatwierdzenie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu oraz tworzenie funduszy celowych

6.Udzielanie absolutorium władzom Izby.

7.Podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

8.Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej  majątku w razie likwidacji.

9.Rozstrzyganie odwołań od uchwał Rady Izby.

10.Podejmowanie innych uchwał i wniosków.

 

Rada Izby.

 

§ 20

 

1.Rada Izby liczy od 9 do 13 członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. Ilość członków Rady w granicach określonych
w zdaniu poprzednim każdorazowo określa Walne Zgromadzenie Izby. Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Izby, W-ce Przewodniczącego Rady Izby, Sekretarza i dwóch Członków Rady Izby, którzy tworzą Prezydium Rady Izby nie będące organem Izby, lecz organem wykonawczym Rady Izby. Rada Izby uchwala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez Radę Komisji stałych i doraźnych, składających się z członków Rady i osób trzecich.

2.Jeżeli członek Rady Izby przestał być odpowiednio umocowanym przedstawicielem Członka Izby, lub podmiot który reprezentował przestał być Członkiem Izby, traci członkowstwo w Radzie Izby. W miejsce tego Członka Rady Izby wchodzi osoba, która na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby uzyskała kolejną największą liczbę głosów.

3.Przewodniczący Rady Izby zwołuje posiedzenie Rady co najmniej jeden raz na kwartał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Izby.

4.Kadencja Rady wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania Rady.

 

 

§ 21

 

1.Radą Izby kieruje Przewodniczący Rady Izby.

2.W-ce Przewodniczący Rady Izby zastępuje Przewodniczącego Rady Izby pod jego nieobecność.

 

§ 22

 

  1. Do kompetencji Rady należy:

1.Kontrola pracy Zarządu i składanie wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

2.Kontrola finansów Izby, przygotowanie projektu budżetu Izby i przedkładanie jego Walnemu Zgromadzeniu, przygotowanie opinii co do projektu bilansu.

3.Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby.

4.Powoływanie i odwoływanie Zarządu i jego członków, zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę i innych umów, które w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący Rady Izby.

5.Opracowanie i uchwalenie regulaminów: pracy Zarządu, wynagradzania pracowników Izby
i innych świadczeń dla pracowników i Zarządu Izby.

6.Wyrażanie w imieniu Izby opinii we wszystkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej, sytuacji gospodarczej regionu i kraju itp.

7.Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej zgodnie
z zasadami wyrażonymi w § 36. 

8.Podejmowanie znaczących decyzji finansowych dotyczących działalności Izby.

9.Rozstrzyganie odwołań członków Izby od uchwał i decyzji Zarządu Izby, z wyjątkiem decyzji
o której mowa w § 13 ust. 3 .

10.Nadawanie członkostwa Honorowego Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa.

11.Nadawanie odznaczenia „Zasłużony dla Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa”.

12.Zatwierdzanie wniosków o nadanie odznaczeń i/lub medali państwowych.

13.Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

  1. Członkom Izby przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do decyzji o których mowa w pkt 7 i 8 ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nich.”
  2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 9, wnosi się do Rady za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

 

§ 23

 

Prace w Radzie mogą być płatne w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 24

 

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

2.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji
na pierwszym posiedzeniu.

3.Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji.

4.Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie kontroli finansów Izby, jej majątku i sposobu zarządzania nim oraz przygotowanie związanych z tym wniosków dla organów Izby.

5.Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Radę Izby.

6.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa analogicznie jak kadencja Rady Izby.

 

 

Zarząd.

 

§ 25

 

1.Zarząd jest organem wykonawczym Izby. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Prezesa i Wiceprezesów , powoływanych przez Radę Izby na czas nieokreślony.

2.W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady.

 

§ 26

 

1.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2.Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Izbą lub otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określanych przez Radę Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa.

 

§ 27

 

Izba reprezentowana jest przez każdego z członków Zarządu samodzielnie.

 

 

§ 28

 

Zarząd do prowadzenia  poszczególnych  spraw,  zwłaszcza   działalności gospodarczej, może w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Izby, ustanawiać pełnomocników Izby.

 

Sąd Polubowny.

 

 

§ 29

 

1.Przy Izbie funkcjonuje stały Sąd Polubowny, wybrany przez Walne Zgromadzenie Izby, którego regulamin uchwalony jest przez Radę Izby. Rada  Izby ustala również regulamin pokrywania kosztów postępowania przed tym sądem.

2.Kadencja Sądu trwa analogicznie jak kadencja Rady Izby.

 

 

 

Pracownicy Izby.

 

§ 30

 

Izba może zatrudniać pracowników do pracy tak w administracji Izby,
jak i w prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej. Pracownicy  w zakresie stosunku pracy podlegają Zarządowi Izby.

 

§ 31

 

Regulamin wynagrodzenia uchwalony jest przez Radę Izby. Rada może jednak odstąpić
od uchwalenia regulaminu zastępując go ustaleniem wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk.

 

Majątek Izby.

 

§ 32

 

Izba ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 33

 

Majątek Izby pochodzi z:

1.Wpłat członków założycieli.

2.Darowizn, spadków i zapisów.

3.Składek członkowskich i wpisowego.

4.Dochodów z działalności gospodarczej i praw majątkowych.

5.Wpływów na fundusze celowe tworzone przez Izbę, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby.

6.Dotacji.

Działalność gospodarcza.

 

§ 34

 

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym formę tej działalności określa Rada Izby.  

2. Zarząd, za zgodą Rady, może nabywać i zbywać udziały i akcje w spółkach  prawa handlowego.

3. Działalnością gospodarczą Izby, kieruje Zarząd Izby, a w przypadku   posiadania udziałów bądź akcji w spółkach, reprezentuje Izbę w tychże spółkach.

 

 

§ 35

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Izby jest:

1.Działalność produkcyjno- handlowo- usługowa w branży budowlanej i przemysłowej.

2.Działalność  marketingowa,  konsultingowa,  doradztwo organizacyjne, techniczne, podatkowe i prawne.

3.Działalność wydawnicza, szkoleniowo-turystyczna.

4.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i lokalami, dokonywanie wycen nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i pojazdów.

5.Doradztwo inwestycyjne.

6.Prowadzenie działalności w zakresie inwestorstwa zastępczego.

 

 

 

Postanowienia różne.

 

§ 36

 

1.Izba może zawierać z różnymi podmiotami umowy o współpracy generalnej lub w określonej  dziedzinie w zakresie swoich celów.

2.Izba może nadać tytuł Członka Honorowego Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Członkiem Honorowym Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa może zostać każda organizacja samorządowa, urząd administracji rządowej i samorządowej, bank, osoba fizyczna, fundacja, uczelnia itp.

Członkostwo honorowe P-KIB ustanawia Rada Izby na wniosek Zarządu Izby. Członkostwo honorowe nie rodzi obowiązków określonych w § 12 pkt. 6.

3.Izba ustanawia własne odznaczenie „Zasłużony dla Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa”. Odznaczenie może być nadane każdemu członkowi Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, organizacji gospodarczej, samorządowej, urzędowi administracji rządowej i samorządowej, bankowi, osobie fizycznej, fundacji, uczelni itp. Odznaczenie nadaje Rada Izby na wniosek Zarządu Izby.

4.Izba może wnioskować do organów państwowych o nadanie odznaczeń i medali państwowych. Wniosek o nadanie odznaczeń ma prawo złożyć do Zarządu Izby każdy członek Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Zatwierdzenie wniosku pozostaje w gestii Rady Izby uwzględniającej opinię Zarządu Izby.

5.W skład organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Izby, wchodzą wyłącznie, osoby fizyczne.

 

Zmiany Statutu i likwidacja Izby.

 

§ 37

 

Zmiana Statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby.

 

§ 38

 

Likwidacja Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą w warunkach identycznych jak w § 37.

§ 39

 

W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.

 

 

Statut zmieniony w dniu 13.06.2014 r.