O nas

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiebiorców z branży budowlanej województwa kujawsko - pomorskiego.

Pomorsko - Kujawska Izba Budownictwa została założona i wpisana do rejestru Izb Gospodarczych w marcu 1996 roku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmianami) oraz postanowień Statutu Izby.

Organami Izby są Walne Zgromadzenie Izby, Rada Izby, Zarząd Izby, Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Izby, w którym członkowie uczestniczą osobiscie lub sa reprezentowani przez swoich przedstawicieli. Do jego kompetencji należy każda sprawa, którą obejmuje swoim postanowieniem, a kompetencjami obligtoryjnymi są uchwalanie Statutu Izby, powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego, a także zatwierdzanie budżetu oraz udzielanie absolutotium władzom Izby.

Rada jest organem Izby, w skład którego wchodzi od 9 do 13 członków, jest powoływana na czteroletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego, W-ce Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Rady Izby, którzy tworzą Prezydium Rady Izby nie będące organem Izby, lecz organem wykonawczym Rady Izby. Rada Izby uchwala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez Radę Komisji stałych i doraźnych, składających się z członków Rady i osób trzecich. Najważniejszymi kompetencjami Rady Izby jest: kontrola pracy Zarządu oraz finansów Izby, przygotowywanie projektu budżetu Izby, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, podejmowanie znaczących decyzji finansowych oraz nadawanie branżowych odznaczeń i wyróżnień.

Organem kontrolującym finanse Izby jest Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Izby na czteroletnią kadencję.

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, składającym się obecnie z Prezesa Zarządu, powołanego przez Radę Izby na czas nieokreślony.

Do rozstrzygania sporów powołany został stały Sąd Polubowny.

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa zrzesza obecnie 70 członków - podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi i inżynieryjnymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi oraz zawodowym inwestorstwem.

Celem Izby jest reprezentowanie interesów członków skupionych w Izbie m.in.:
- udzielanie członkom Izby wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych;
- wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi oraz konsolidacja członków Izby dla realizacji dużych zadań gospodarczych;
- opracowywanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, opiniowanie projektów;
- współdziałanie w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i podnoszenie ich kwalifikacji;
- opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych.

Pomorsko - Kujawska Izba Budownictwa jest organizatorem konkursów organizowanych pod patronatem wojewody oraz marszałka województwa kujawsko - pomorskiego, tj. "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" oraz "Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw", zmierzających do podniesienia standardu realizowanych inwestycji.

Izba jest organizatorem corocznych obchodów "Regionalnych Dni Budowlanych", poza tym organizuje szkolenia, zarówno krajowe jak i zagraniczne, poruszające aspekty zmian w prawie budowlanym oraz interpretowaniu przepisów prawa budowlanego.

Przedstawiciele Izby biorą udział w zagranicznych misjach gospodarczych oraz spotkaniach zapoznawczych z inwestorami.